بتابان... مستانه... مرا برقصان آرام وباشکوه... مرا زندگي کن

۱۳۸۷/۱۱/۱۲

آن خانه را يادت هست در خيابان دوم اهواز ؟آن پنجره قهوه اي رنگ! ديوارهاي خاکي ! آن خانه اي را که خانه من نخواهد شد ، يادت هست؟

نوشته هاي پيشين