بتابان... مستانه... مرا برقصان آرام وباشکوه... مرا زندگي کن

۱۳۸۷/۱۲/۵

روز مهندس

.امروز پنج اسفنده! روز مهندس
!پس روزم مبارک
الآن مطمئن باشم که همه متوجه شدن که من مهندس ام؟-

نوشته هاي پيشين