بتابان... مستانه... مرا برقصان آرام وباشکوه... مرا زندگي کن

۱۳۸۸/۸/۱۹

مارسل پروست
بارون درخت‌نشین
توفان در مرداب
مونته‌دیدیو: کوه خدا
شرم
مادام بوواري
تقسیم
آب بابا ارباب
خوشی‌ها و روزها
طرف خانه‌ی سوان
در سایه‌ی دوشیزگان شکوفا
فقط اين اسامي بود که منو ياد مهدي سحابي مي انداخت؟

۱۳۸۸/۸/۱۸

شين - واو

دارم به سالگردگي* آن روزها نزديک مي شوم . اين روزهاي سال گذشته که حرف اول نام خانوادگي من داشت از شين به واو تغيير مي کرد

۱۳۸۸/۸/۱۷

مي نويسم.

نوشته هاي پيشين